Fàilte dhan Stòr-data againn

Goireas an-asgaidh a bheir seachad fiosrachadh ùghdarrasail air riochdan ainmean-àite Gàidhlig. Gheibh thu gliocas gus an stòr-data a rannsachadh an seo.

Lorg ainm-àite!


Co-fhreagair abairt Co-fhreagair facal

Ar Bathar

Bi nad bhall corporra, thig gar fastadh air neo gabh sùil air ar foillseachaidhean.

Thoir sùil air a' bhùth

Taic

A bheil na tha sinn a' dèanamh a' còrdadh ruit? Thoir tabhartas ri rannsachadh ainm-àite gus taic a chumail ri leasachadh ar stòr-data .

Thoir taic dhuinn

Tweet as Ùire

Sgrìobhadh as ùire

2 weeks ago

Dè mholadh sibh a chàirdean - Dùthaich Mhic Aoidh no Dùthaich MhicAoidh? Taing! ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

MhicAoidh a-rèir GOC (mar ainm co-dhiù) ach ‘s dòcha gum bi tùsan eadar-dhealaichte ann mar ainm-àite.

Aidh, sin a' cheist a bh' agam cuideachd! Cha robh fhios agam an leanadh e riaghailt nan ainmean pearsanta gus nach leanadh!

2 months ago

Ainmean-Àite na h-Alba

A bheil eòlas agad mu ainmean-àite Èirisgeidh? Bidh Ceòlas a' dèanamh rannsachadh às leth nam buidhnean Ainmean-Àite na h-Alba agus Scottish Natural Heritage mu na h-ainmean a th' ann san eilean agus na sgeulachdan co-cheangailte riutha. Eadar seo agus deireadh an t-Sultain, bithear a' clàradh agallamhan le daoine a tha eòlach mun eilean agus thèid iad a chur am broinn leabhair ùir san t-sreath 'Ainmean-àite' le SNH.

How knowledgeable are you of Eriksay's placenames - the moor, the hills, the sgeirean? Ceòlas is working with AÀA and SNH to record these placenames, and the stories associated with them. Between now and the end of September, we'll be recording interviews with people, which will eventually be published in SNH's free series on Gaelic placenames.

An Easgainn, Glaic na Còmhraig, Tobar na Rèilig, Carraig Iain is Rathad Khissling... cò mheud dhiubh as urrainn dhuinn a chruinneachadh?
... See MoreSee Less

Naidheachdan

Neach-rannsachaidh a dhìth airson Èirisgeigh

A bheil ùidh agaibh ann an ainmean-àite agus dualchas nàdarra? Tha Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) agus Dualchas Nàdair na h-Alba a’ cruthachadh leabhran air ainmean-àite Èirisgeigh. Le taic bho Bòrd na Gàidhlig, tha sinn a’ sireadh neach-rannsachaidh gus rannsachadh ionadail a dhèanamh airson a’ phròiseict. Tha ùidh ann an eachdraidh is ainmean-àite na sgìre agus … Buanaich about Neach-rannsachaidh a dhìth airson Èirisgeigh