Fàilte dhan Stòr-data againn

Goireas an-asgaidh a bheir seachad fiosrachadh ùghdarrasail air riochdan ainmean-àite Gàidhlig. Gheibh thu gliocas gus an stòr-data a rannsachadh an seo.

Lorg ainm-àite!


Co-fhreagair abairt Co-fhreagair facal

Ar Bathar

Bi nad bhall corporra, thig gar fastadh air neo gabh sùil air ar foillseachaidhean.

Thoir sùil air a' bhùth

Taic

A bheil na tha sinn a' dèanamh a' còrdadh ruit? Thoir tabhartas ri rannsachadh ainm-àite gus taic a chumail ri leasachadh ar stòr-data .

Thoir taic dhuinn

Tweet as Ùire

Sgrìobhadh as ùire

4 weeks ago

Ainmean-Àite na h-Alba

Tha Ailean Dòmhnallach air a’ Chùrsa Chomais aig Sabhal Mòr Ostaig (http://bit.ly/AnCursaComais). Mar phàirt den chùrsa, bidh na h-oileanaich a’ faighinn cothrom greis gnìomhachais a dhèanamh le buidheann Gàidhlig. Tha Ailean ag obair cuide ri Ainmean-Àite na h-Alba, an com-pàirteachas comhairleachaidh nàiseanta airson Ainmean-Àite Gàidhlig ann an Alba. Mar phàirt den obair aca, bidh iad a’ cleachdadh eòlas ionadail, ealantas eachdraidheil agus prionnsabalan stèidhichte gus riochdan freagarrach de dh’ainmean-àite Gàidhlig a mholadh airson soidhnichean, mapaichean agus stuthan foillsichte eile.

“Is mise Ailean Dòmhnallach. Rugadh agus thogadh mi ann an Glaschu, ach a-nis tha mi air mo dhreuchd a leigeil dhìom agus tha mi a’ fuireach ann an Achadh na Cloiche ann an Slèite. B’ ann à Tarsgabhaig a bha m’ athair agus tha mi air a bhith a’ tighinn dhan Eilean Sgitheanach air làithean-saora fad mo bheatha. Tha ùidh air a bhith agam a-riamh ann an Gàidhlig agus a-nis tha mi nam oileanach air a’ Chùrsa Chomais aig Sabhal Mòr Ostaig. An-dràsta, tha mi a’ dèanamh greis-gnìomhachais aig Ainmean-Àite na h-Alba. Mar phàirt den obair agam tha mi air a bhith a’ tar-sgrìobhadh chlàran bho Thobar an Dualchais. Tha e glè dhoirbh ach tha e inntinneach gu dearbh agus tha mi an dòchas gum bi mi a’ fàs nas fheàrr air èisteachd. Cuideachd, tha mi a’ sgrùdadh an stòr-dàta aig Ainmean-Àite na h-Alba gus ainmean inntinneach a lorg airson Ainmean-àite an Latha agus Ainmean-àite na Seachdain a sgaoileadh. Tha seo glè inntinneach agus tha e a’ toirt tuigse nas fheàrr dhomh air an tuiseal ghinideach. Tha greis-gnìomhachais gam chuideachadh airson Gàidhlig a chleachdadh fad an latha agus tha mi cinnteach gum bi an t-eòlas gam chuideachadh airson Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh m’ obair agus na colaiste anns a’ choimhearsnachd.” (Ailean Dòmhnallach, Oileanach, An Cùrsa Comais)

---------------------------

Allan MacDonald is currently on the one year immersion course, An Cùrsa Comais, at Sabhal Mòr (http://bit.ly/GaelicImmersionYear). As part of the course the students get the opportunity to undertake a three week work placement with a Gaelic organisation. Allan is working with Ainmean-Àite na h-Alba, the national advisory partnership for Gaelic place-names in Scotland. As part of their remit, local knowledge, historical expertise and established principles are used to recommend appropriate forms of Gaelic place-names for uses such as signage, maps and other published materials.

“My name is Allan MacDonald. I was born and raised in Glasgow but now I have retired and am living in Achnacloich in Sleat. My father was from Tarskavaig and I have been coming to Skye on holiday all my life. I have always had an interest in Gaelic and now I am a student on the Cùrsa Comais at Sabhal Mòr Ostaig. Just now I am doing a short work-placement in Ainmean-Àite na h-Alba at Sabhal Mòr Ostaig. As part of the work I am transcribing conversations from Tobar an Dualchais ~ Kist o Riches. It is very difficult but very interesting and I hope that I am getting better at listening. I am also searching the database at Ainmean-Àite na h-Alba for interesting names to distribute place name of the day and place name of the week. It is very interesting and is giving me a better understanding of the genitive case. The work placement is helping me use Gaelic throughout the day and I am sure that the experience will help me use Gaelic outside of this work and the college in the community.” (Allan MacDonald, Student, An Cùrsa Comais)
... See MoreSee Less

2 months ago

Ainmean-Àite na h-Alba

Gàidhlig do Luchd nam Beann

Gaelic for Mountaineers with Janni Diez

Bidh sinne ann cuideachd.Gàidhlig do Luchd nam Beann

Gaelic for Mountaineers with Janni Diez

23/02/18

http://smo.uhi.ac.uk/en/cursaichean/…
... See MoreSee Less

Gàidhlig do Luchd nam Beann

Gaelic for Mountaineers with Janni Diez

Bidh sinne ann cuideachd.

Dè an t-ainm-àite as fheàrr leat?
What's your favourite Gaelic place-name?
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Uil, chan e ainm oifigeil a th' ann ach dh'ionnsaich mi bhon bhileig ùir, Dùn Èideann nan Gàidheal, gum b' àbhaist "Creag nam Marbh" a bhith air Creagan Salisbury. Tha sin sgoinneil. Feumaidh sinn an t-ainm sin a thoirt air ais a chleachdadh!

Coire nam Bruadaran anns an Eilean Sgitheanach.

Camas nam Meanbh-chuileag (Diùra)

I love places called “Achantee” or similar. I know they’re all probably Achadh an Tigh, but part of me wants to believe that the guy from the Ordnance Survey ask what was up that way and got “chan eil ach an tigh” as a response from someone.

'S math leam mar a tha an t-ainm Lochan Àirigh na Suirghe san Eilean air a chur gu Beurla mar 'Lay-By'.

Achosnich , (Field of sighing) settlement in West Ardnamurchan.

Can anybody help me to identify the following locations in Sleat please? Many thanks! Àird Reamhar Bealach Druim na Sàile Bealach Tholl An Cadha Caol Cadha na h-Iomaire Cnoc a’ Chàthair Fèith na Fala Lag a’ Ghàrraidh-chàil Lag a’ Phuill Bhrachaidh Lag Rainich Monadh Achadh an Uillt Dheirg Rubha na Creige Beithe Sgeir Chulaidh

Tom na Dìochuimhne (Muile); Bealach na h-Aona h-Oidhche (Cnòideart?)

Uamh an Uisge-bheatha (Muile)

Glaschu

Bun Abhainn Eatorra

Sgor a bhranndaidh (Einicleit, Uige, Leodhas)

Port an eorna

Tòn ri Gaoith

Socaich

Balruddery

Srònreamhair 😅

Uige

Bun Ilidh

Borsam

Steornabhagh

+ View more comments

Naidheachdan

Làrach-lìn Ainm-àite Ùr

An robhar a-riamh tro chèile mu mhìneachadh ainm-àite air soidhne dà-chànanach, air neo tùs an ainm? Nan robh, tha am freagairt ri làimh. Chaidh an làrach-lìn ùr aig Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA), an compàirteachas comhairleachaidh nàiseanta airson ainmean-àite Gàidhlig an Alba, a chur air bhog an-diugh (22 Sultain 2017). A’ leantainn taic-airgid de £7,100 bho … Buanaich about Làrach-lìn Ainm-àite Ùr