Welcome to our Database

A free resource that provides a single source of authoritative information on Gaelic forms of place-names. You will find tips on searching the database here.

Search our database!


Match phrase Match words

Our Products

Become a corporate member, hire us or check our publications.

Browse our shop

Support Us

Do you like what we do? Support the Growth of our database by making a donation to place-name research.

Support our research

Latest Post

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

***Liam Alasdair Crouse has been appointed to take up collaborative PhD project***
[English below]
Tha sinn uabhasach toilichte innse dhuibh gun d' fhuair Liam Alasdair Crouse dreuchd leis a’ phròiseact cho-obrachail PhD eadar Sabhal Mòr Ostaig agus Tobar an Dualchais, ’s e maoinichte le Sgoil Iar-cheumnaich na h-Alba airson Ealain agus Dhaonnachdan. Le seallaidhean ùra èitneografach cho math ri sgoileireachd ùr-nodha, bidh am pròiseact a’ coimhead air a’ bheairteas de bheul-aithris na Gàidhlig a tha ri fhaighinn air-loidhne ann an Tobar an Dualchais, an goireas didsiotach nàiseanta.

Stèidhichte a-nis ann an Uibhist, tha Liam le ceumannan-oilthigh ann an Sgrùdaidhean Ceilteach, Airceòlas, agus foillseachadh sa Ghàidhlig. Airson grunnan bhliadhnaichean tha e air obrachadh le Ceòlas Uibhist, a’ cuideachadh le glèidheadh, brosnachadh, agus rannsachadh dualchas Gàidhlig nan eilean. Nuair nach bi e ag obair, bidh e ri seòladh, ri pìobaireachd, agus ri bàrdachd.

Thuirt Liam: “B’ e adhbhar-toileachais dha-rìribh a bh’ ann dhomh nuair a chaidh an sgoilearachas a thairgse dhomh gus dualchas Gàidhlig Uibhist a rannsachadh aig ìre cho àrd leis a’ phròiseact PhD seo. Bho thàinig mi do na h-eileanan ann an 2015, tha mi dìreach a’ tòiseachadh a thuigsinn cho farsaing, domhainn, agus cudromach ’s a tha dìleab cultarach na coimhearsnachd seo. ’S e fìor dheagh chothrom a th’ ann na cuspairean a rannsachadh còmhla ri dà bhuidheann a tha cho cliùiteach san raon-eòlais seo.’

;

--------------------------------
We are delighted that Liam Alasdair Crouse has been appointed to take up Sabhal Mòr Ostaig and Tobar an Dualchais’ collaborative PhD project, funded by the Scottish Graduate School for Arts and Humanities. The project will bring new ethnographical approaches and cutting-edge scholarship to bear upon the rich Gaelic oral heritage made available online by Tobar an Dualchais, Scotland’s digitised folklore and oral history resource.

Based in Uist, Liam has an academic background in Celtic Studies, Archaeology and Gaelic-language publishing. He has worked for several years with Ceòlas Uibhist helping to preserve, promote and research Uist's Gaelic heritage, and in his spare time is a keen sailor, a piper and a poet.

Liam commented: "I was elated to be offered the studentship to research Uist's Gaelic folklore at such a high level with this PhD project. Since moving to the islands in 2015, I am beginning to grasp the sheer breadth, depth and importance of this community's cultural endowment. It is such a great opportunity to be able to explore these subjects in partnership with two organisations which are to the fore in this field."

;
... See MoreSee Less

Tarbert ~ An Tairbeart, ‘the isthmus’ https://ainmean-aite.scot/placename/…
#AinmÀite #Gàidhlig #Cleachdi Bòrd na Gàidhlig CalMac Ferries Comhairle nan Eilean Siar
... See MoreSee Less

Tarbert ~ An Tairbeart, ‘the isthmus’ https://www.ainmean-aite.scot/placename/tarbert-western-isles/
 #AinmÀite #Gàidhlig #Cleachdi Bòrd na Gàidhlig CalMac Ferries Comhairle nan Eilean Siar

Comment on Facebook

surely 'the carrying-over, the portage'?

Latest News